Algemene Gebruiksvoorwaarden

 1. Algemeen

 1. Carioka BV is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Armand Campenhoutstraat 11, 1050 Brussel, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0748.723.796 (de “Vennootschap“).
 2. De Vennootschap biedt bedrijven en particulieren de mogelijkheid om hun koolstofimpact te compenseren door in haar naam te investeren in milieuprojecten die door partners van de Vennootschap zijn ontwikkeld en door haar zijn gekozen op basis van een handvest van waarden (de “Dienst” of “Diensten“). De Vennootschap levert ook bijkomende diensten (teambuildingactiviteiten, rapportering, enz.).
 3. De Vennootschap heeft een website: https://www.carioka.be (de “Website“) waarop zij haar Diensten promoot.
 4. De Vennootschap kan haar Diensten ook voorstellen en promoten via sociale netwerken zoals Facebook, Twitter, Instagram, LinkedIn, etc. (het “Sociale Netwerk” of de “Sociale Netwerken”).
 5. De gebruiker van de Website, van het Sociale Netwerk (de “Gebruiker“) of van elk ander medium dat door de Vennootschap in het algemeen ter beschikking wordt gesteld, stemt in met de toepassing van deze algemene gebruiksvoorwaarden (de “Algemene Gebruiksvoorwaarden“), ongeacht of hij al dan niet een overeenkomst met de Vennootschap heeft gesloten, en ziet af van de toepassing van eventuele tegenstrijdige bepalingen van zijn eigen algemene voorwaarden of van elke andere bepaling die in strijd is met de Algemene Gebruiksvoorwaarden.
 6. De Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn te allen tijde beschikbaar op de Website van de Vennootschap en kunnen door de Gebruiker eenvoudig worden afgedrukt of opgeslagen op een duurzame drager (op papier of elektronisch).
 7. De Vennootschap en de Gebruiker worden individueel aangeduid als “Partij” en gezamenlijk als de “Partijen” bij de Overeenkomst.

 2. Aansprakelijkheid

 1. De Vennootschap hecht veel belang aan de informatie die ze doorgeeft met het oog op de sensibilisering en de informatieverstrekking aan de Gebruikers over de klimaatproblematiek en de impact ervan op de koolstofuitstoot. Bijgevolg doet de Vennootschap haar uiterste best om relevante en actuele informatie door te geven. Deze informatie is echter meestal afkomstig van externe bronnen waarvan de waarheidsgetrouwheid niet volledig door de Vennootschap kan worden gecontroleerd.
 2. De informatie die beschikbaar is op de Website van de Vennootschap, haar Sociale Netwerken of andere media wordt enkel ter informatie verstrekt en bindt de Vennootschap, haar partners of onderaannemers op geen enkele manier.
 3. Op dezelfde manier wordt alle informatie met betrekking tot de activiteiten van de Vennootschap, haar diensten en die van haar externe dienstverleners en partners, met inbegrip van foto’s, ter informatie verstrekt. De Gebruiker kan geen rechten ontlenen aan de aldus gepresenteerde informatie en, meer in het algemeen, aan de inhoud van de Website.

 3. Intellectuele eigendom en gebruik van de Website van de Vennootschap

 1. Alle afbeeldingen, visuals, concepten en technieken die door de Vennootschap worden gebruikt en gereproduceerd op welk medium dan ook, zijn en blijven te allen tijde haar eigendom, evenals de Algemene Gebruiksvoorwaarden, de Algemene Verkoopsvoorwaarden, het Privacybeleid en alle documenten die onderworpen zijn aan het auteursrecht of enig intellectueel eigendomsrecht. Ook de Website van de Vennootschap, in zijn geheel, met inbegrip van de lay-out, het ontwerp, de interface, de databanken, de benaming, de domeinnaam, enz. zijn eigendom van de Vennootschap.
 2. Geen enkele reproductie of mededeling aan het publiek, geheel of gedeeltelijk, van de Website of van een van de elementen ervan, of van de publicaties op de Sociale Netwerken, voor welk doel dan ook, behalve voor individuele raadpleging, mag worden gedaan zonder de voorafgaande schriftelijke toestemming van de Vennootschap.
 3. De Gebruiker zal zich onthouden van het uitvoeren van de door de Vennootschap zelf aangeboden diensten of het laten uitvoeren van deze diensten door een derde partij, op straffe van een onherroepelijke en onherleidbare boete gelijk aan het bedrag van de aangeboden Diensten.

 4. Wijzigingen

 1. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De Vennootschap zal de Gebruiker hiervan op de hoogte brengen door de nieuwe versie van de Algemene Gebruiksvoorwaarden ter beschikking te stellen van de Gebruiker op om het even welk medium en in het bijzonder op haar Website.
 2. Behoudens andersluidende vermelding treden de nieuwe Algemene Gebruiksvoorwaarden in werking zodra zij door de Vennootschap, op welke wijze dan ook en in het bijzonder op de Website van de Vennootschap, zijn gecommuniceerd.

 5. Toepasselijk recht en bevoegdheidsclausule

 1. Deze Algemene Gebruiksvoorwaarden zijn onderworpen aan het Belgisch recht.
 2. In geval van een geschil trachten de partijen hun geschil in der minne te schikken. Elk geschil met betrekking tot de geldigheid van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, hun geldigheid, uitvoering, interpretatie en beëindiging, dat niet in der minne kan worden geschikt, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

 6. Slotbepalingen

 1. Het feit dat de Vennootschap geen gebruik maakt van een bepaling van de Algemene Gebruiksvoorwaarden, mag niet worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht om er op een later tijdstip gebruik van te maken.
 2. Indien een van de bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, wordt deze als ongeschreven beschouwd, zonder dat dit de geldigheid van de overige bepalingen van de Algemene Gebruiksvoorwaarden of van een tussen de Partijen gesloten contractueel document aantast. Voor zover mogelijk voorzien de Partijen in de vervanging van de ongeldige bepaling, te goeder trouw en in dezelfde geest.

Onze ongelooflijke partners