Algemene Verkoopsvoorwaarden

1. Algemeen

 1. Carioka BV is een vennootschap naar Belgisch recht, met maatschappelijke zetel te Armand Campenhoutstraat 11, 1050 Brussel, en ingeschreven bij de Kruispuntbank van Ondernemingen onder nummer 0748.723.796 (de “Vennootschap“).
 2. De Vennootsschap biedt bedrijven en particulieren de mogelijkheid om hun CO2-uitstoten te compenseren door in haar naam te investeren in milieuprojecten die door partners van de Vennootschap zijn ontwikkeld en door haar zijn gekozen op basis van een handvest van waarden (de “Dienst” of “Diensten“). De Vennootschap levert ook bijkomende diensten (teambuildingactiviteiten, rapportering, enz.).
 3. De klant (de “Klant“) stemt in met de onvoorwaardelijke toepassing van deze algemene verkoopsvoorwaarden (de “Algemene Verkoopsvoorwaarden“) en ziet in voorkomend geval af van de toepassing van tegenstrijdige bepalingen van zijn eigen algemene voorwaarden of van elke andere bepaling die in strijd is met de Algemene Verkoopsvoorwaarden.
 4. De Klant erkent dat hij de Algemene Verkoopsvoorwaarden heeft gelezen en begrepen vóór elke aanvraag of elk aanbod dat aan of door de Vennootschap wordt verstuurd, evenals de algemene gebruiksvoorwaarden (de “Algemene Gebruiksvoorwaarden“) en het privacybeleid van de Vennootschap, waarmee ze een onafscheidelijk geheel vormen.
 5. Deze documenten zijn te allen tijde beschikbaar op de website van de Vennootschap en kunnen door de Klant eenvoudig worden afgedrukt of opgeslagen op een duurzame drager (op papier of elektronisch).
 6. De Algemene Verkoopsvoorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomst (de “Overeenkomst“) die tussen de Vennootschap en de Klant wordt gesloten en via welke de Vennootschap de Klant de Dienst verleent en op de volledige contractuele relatie die daaruit voortvloeit.
 7. De Vennootschap en de Klant worden individueel aangeduid als “Partij” en gezamenlijk als “Partijen” bij de Overeenkomst.

2. Aanbod

 1. De Vennootschap zal de Klant een aanbod van diensten doen op basis van de door de Klant verstrekte informatie en haar inzicht in de behoeften en doelstellingen van de Klant.
 2. De Vennootschap zal de Klant een aanbod van diensten doen op basis van de door de Klant verstrekte informatie en haar inzicht in de behoeften en doelstellingen van de Klant.
 3. De Vennootschap zal de Klant een aanbod van diensten doen op basis van de door de Klant verstrekte informatie en haar inzicht in de behoeften en doelstellingen van de Klant.
 4. De Vennootschap zal de Klant een aanbod van diensten doen op basis van de door de Klant verstrekte informatie en haar inzicht in de behoeften en doelstellingen van de Klant.

3. Prijs

 1. Als tegenprestatie voor de Dienst betaalt de Klant aan de Vennootschap de prijs die wordt vermeld in de door hem aanvaarde offerte en in eventuele andere contractuele documenten die ter kennis van de Vennootschap worden gebracht. Tenzij anders aangegeven, moet de prijs worden opgevat als zijnde in euro’s (EUR) en exclusief de toepassing van de belasting over de toegevoegde waarde (BTW).
 2. De totale prijs kan, indien van toepassing, andere kosten in verband met de aangeboden Diensten vermelden (zoals bijvoorbeeld leveringskosten, verpakkingskosten, transportkosten, installatiekosten, enz.)
 3. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de prijs van de Dienst te allen tijde te wijzigen en zal de Klant hiervan schriftelijk op de hoogte brengen, in het bijzonder voor de jaren volgend op het jaar waarin de Overeenkomst wordt gesloten.  Tenzij anders vermeld, treedt de nieuwe prijs in werking op de verjaardag van de Overeenkomst, voor de daaropvolgende contractperiode. De Klant kan bezwaar maken tegen de toepassing van de nieuwe prijs door een schriftelijke kennisgeving aan de Vennootschap te sturen, die tot gevolg heeft dat de Overeenkomst wordt beëindigd met ingang van de ingangsdatum van de prijswijziging. Elke prijs die reeds betaald is voor de inwerkingtreding van de wijziging, voor het geheel of een deel van de Dienst, blijft verworven door de Vennootschap, indien van toepassing.

4. Betaling en facturatie

 1. Tenzij uitdrukkelijk schriftelijk anders vermeld, is elke factuur van de Vennootschap betaalbaar binnen vijftien (15) dagen na verzending van de factuur aan de Klant, via bankoverschrijving, SEPA-betaling of een ander betaalmiddel.
 2. Elke bestelling die via de Website wordt geplaatst is onmiddellijk opeisbaar en is een voorwaarde van inwerkingtreding van de Overeenkomst.
 3. Indien de facturen niet binnen de vereiste termijn worden betaald, wordt de Overeenkomst geacht van rechtswege te zijn beëindigd, onverminderd de vergoeding door de Klant voor eventuele directe of indirecte schade die door de Vennootschap wordt geleden, in het bijzonder voor reeds uitgevoerde diensten. 
 4. Elke vertraging in de betaling leidt automatisch tot de toepassing van een nalatigheidsintrest van 10% per jaar, zonder voorafgaande ingebrekestelling, evenals een conventioneel boetebeding van 15% van het factuurbedrag met een minimum van 250 EUR.

5. Aansprakelijkheid

 1. De Vennootschap verbindt zich ertoe haar uiterste best te doen om te voldoen aan het minimum dat de Klant mag verwachten van een normaal voorzichtige en zorgvuldige professionele handelaar. Niettemin is de Vennootschap bij de uitoefening van haar activiteiten slechts gebonden aan een middelenverbintenis en rekening houdend met de informatie die haar door de Klant en door haar partners wordt verstrekt.
 2. Wanneer zij dus de CO2-compensatie bepaalt die plaatsvindt als gevolg van de investering van de Klant in de door hem voorgestelde milieuprojecten, is de Vennootschap niet gebonden door een resultaatsverbintenis. Deze cijfers zijn indicatief, rekening houdend met de stand van de wetenschap en de cijfers die aan de Vennootschap ter beschikking zijn gesteld. Als gevolg daarvan kan de Vennootschap nooit aansprakelijk worden gesteld indien het verwachte resultaat niet wordt bereikt of indien de door de klant of zijn partners verstrekte informatie niet correct is.
 3. De Vennootschap kan enkel aansprakelijk worden gesteld ten aanzien van de Klant voor fraude, grove persoonlijke fout of het niet nakomen van de essentiële verbintenissen die het voorwerp uitmaken van de Overeenkomst, behalve in geval van overmacht. Onder overmacht wordt verstaan elke oorzaak die buiten de controle van de Vennootschap valt, zoals met name en zonder dat deze opsomming limitatief is, overstroming, storm, brand, epidemie, staking, lock-down, terroristisch risico, tekortkoming van een dienstverlener, onderaannemer of partner of elk ander geval van overmacht waardoor de Vennootschap haar verplichtingen niet op normale wijze kan nakomen, de uitvoering ervan kan opschorten voor de duur van de oorzaak van de overmacht of de uitvoering van haar verplichtingen door de Vennootschap aanzienlijk kan bemoeilijken of duurder kan maken.
 4. Indien zich een geval van overmacht voordoet, is de Vennootschap voor de duur van het geval van overmacht van haar verplichtingen ontslagen. Zij zal alles in het werk stellen om de uitvoering van haar verplichtingen zo snel mogelijk te hervatten. De Klant blijft aansprakelijk voor de betaling van de tussen Partijen overeengekomen prijs alsof de overmachtsituatie zich niet had voorgedaan, tenzij de Klant wordt beschouwd als een consument in de zin van het Wetboek van Economisch Recht.
 5. Indien de vennootschap aansprakelijk wordt gesteld, is zij slechts aansprakelijk voor de vergoeding van directe schade die het gevolg is van haar persoonlijke fout en niet voor indirecte schade die door de Klant, haar vertegenwoordigers of andere betrokken personen wordt geleden, die ontstaan in verband met de uitvoering van de Overeenkomst, zoals bijvoorbeeld verlies van inkomsten, winstderving, verlies of aantasting van gegevens, verlies van goodwill, verlies van omzet, reputatieschade of het mislopen van de winst, ongeacht of de Vennootschap op de hoogte is gesteld van de mogelijkheid dat dergelijke schade zich voordoet.
 6. Indien de Vennootschap aansprakelijk wordt gesteld, zal de totale aansprakelijkheid van de Vennootschap jegens de Klant uit hoofde van de Overeenkomst niet meer bedragen dan de prijs die door de Klant is betaald in de twaalf (12) maanden voorafgaand aan het ontstaan van de schade aan de Dienst waarvoor zij aansprakelijk is. Het bedrag van de schade is in alle gevallen beperkt tot de tussenkomst van de door de Vennootschap afgesloten beroepsaansprakelijkheidsverzekering.

6. Vertrouwelijkheid

 • De Vennootschap zal altijd met de grootste zorg omgaan met de informatie die haar wordt toevertrouwd. Desalniettemin is de Klant, onverminderd de toepasselijke wettelijke bepalingen, verplicht de Vennootschap te informeren wanneer gevoelige informatie die aan de Vennootschap is toevertrouwd bijzondere aandacht behoeft en/of vertrouwelijk is.

7. Overeenkomsten op afstand en consumentenovereenkomsten

 1. Elke Klant die voldoet aan de definitie van consument in de zin van het Wetboek van Economisch Recht heeft een herroepingsrecht voor Diensten die zijn verkregen door middel van een overeenkomst op afstand in de zin van artikel I.8, 15° van het Wetboek van Economisch Recht.
 2. Indien van toepassing heeft de Klant het recht om de Vennootschap binnen 14 kalenderdagen na de inwerkingtreding van de Overeenkomst op de hoogte te stellen van zijn voornemen om de Overeenkomst te herroepen zoals gedefinieerd in artikel 2.3, zonder enige reden en zonder andere extra kosten dan die welke zijn voorzien in het Wetboek van Economische Recht.
 3. Dit recht is alleen van toepassing indien de Klant de Dienst rechtstreeks via de website van de Vennootschap of een ander door de Vennootschap opgezet systeem heeft verworven, zonder enig contact met de Vennootschap en zonder rechtstreeks een gepersonaliseerde offerte aan te vragen die uitdrukkelijk door de Klant is aanvaard.
 4. De Klant dient de Vennootschap schriftelijk op de hoogte te stellen van zijn wens om zijn herroepingsrecht uit te oefenen, hetzij door middel van een ondubbelzinnige verklaring met duidelijke vermelding van zijn beslissing om te herroepen, hetzij door het wettelijke herroepingsformulier dat kan worden gedownload via de volgende link: https://economie.fgov.be/sites/default/files/Files/Forms/Formulier-herroeping.pdf naar behoren in te vullen.
 5. Tenzij anders vermeld, worden overeenkomsten voor onbepaalde tijd gesloten. De facturering vindt maandelijks plaats. Elke Overeenkomst die voor onbepaalde tijd wordt gesloten, kan op elk moment door de Klant worden opgezegd, door eenvoudigweg de Vennootschap hiervan op de hoogte te stellen of door zijn betalingsgegevens op zijn persoonlijke rekening te wijzigen.

8. Intellectueel Eigendom

 1. Onverminderd de Algemene Gebruiksvoorwaarden erkent de Klant dat alle elementen die hem door de Vennootschap ter beschikking worden gesteld (bijvoorbeeld teksten, afbeeldingen, foto’s, logo’s, databanken, functionaliteiten en interface van de Website, enz.) beschermd kunnen worden door een of meer intellectuele eigendomsrechten (met inbegrip van het auteursrecht, het merkenrecht en de rechten in verband met de productie van databanken) die eigendom zijn van de Vennootschap, ongeacht de daadwerkelijke registratie van het intellectuele eigendomsrecht bij een beschermingsautoriteit.
 2. De Klant zal zich onthouden van het gebruik of de reproductie van deze elementen en zal zich onthouden van het verwijderen of aanpassen van verwijzingen naar de bijbehorende intellectuele eigendomsrechten.

9. Wijzigingen

 1. De Vennootschap behoudt zich het recht voor om de bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden te allen tijde geheel of gedeeltelijk te wijzigen. De Vennootschap zal de Klant hiervan op de hoogte brengen door de nieuwe versie van de tekst van de Algemene Verkoopsvoorwaarden ter beschikking te stellen van de Klant op om het even welk medium en in het bijzonder op zijn Website.
 2. Bij gebreke van enige aanwijzing zijn de bepalingen van de nieuwe versie van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing op de contractuele relatie tussen de Vennootschap en de Klant op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van hun mededeling.
 3. Indien de Klant bezwaar maakt tegen de toepassing van de bepalingen van de nieuwe versie van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, zal de Overeenkomst automatisch eindigen op de eerste dag van de tweede maand volgend op de datum van hun mededeling, tenzij anders overeengekomen door de Partijen. In voorkomend geval blijft de voorlaatste versie van de Algemene Verkoopsvoorwaarden van toepassing op de contractuele relatie tussen de Klant en de Vennootschap tot de datum van beëindiging van de Overeenkomst.

10. Klachten

 1. De Klant kan te allen tijde eventuele klachten aan de Vennootschap schriftelijk richten aan het volgende adres: info@carioka.be .
 2. Indien de Vennootschap en de Klant, die wordt beschouwd als een consument in de zin van het Wetboek Economisch Recht, niet in staat zijn om tot een minnelijke schikking te komen, kan de Klant de zaak te allen tijde doorverwijzen naar de Consumentenombudsdienst: https://consumentenombudsdienst.be/nl/.
 3. De Klant kan ook toegang krijgen tot een online klachtenformulier op het volgende adres: https://consumentenombudsdienst.be/nl/klachtenformulier

11. Toepasselijk recht en bevoegdheidsclausule

 1. De Algemene Verkoopsvoorwaarden en elke Overeenkomst die tussen de Partijen wordt gesloten, worden beheerst door het Belgische recht.
 2. In geval van een geschil trachten de partijen hun geschil in der minne te schikken. Elk geschil met betrekking tot de Algemene Verkoopsvoorwaarden dat niet in der minne kan worden geschikt, met inbegrip van de geldigheid, de uitvoering, de interpretatie en de beëindiging ervan, is onderworpen aan de exclusieve bevoegdheid van de bevoegde rechtbank van het arrondissement van de maatschappelijke zetel van de Vennootschap.

12. Slotbepalingen

 1. Het feit dat de Vennootschap geen gebruik maakt van een bepaling van de Algemene Verkoopsvoorwaarden, mag niet worden geïnterpreteerd als een afstand van het recht om er op een later tijdstip gebruik van te maken.
 2. Indien een van de bepalingen van de Algemene Verkoopvoorwaarden nietig of ongeldig wordt verklaard, wordt deze als ongeschreven beschouwd, zonder dat dit de geldigheid van de andere bepalingen van de Algemene Verkoopsvoorwaarden of van enig contractueel document dat tussen de partijen wordt gesloten, aantast. Voor zover mogelijk voorzien de partijen in de vervanging van de ongeldige bepaling, te goeder trouw en in dezelfde geest.

Onze ongelooflijke partners